نوکیا

تمدید گارانتی تلفن همراه های نوکیا به خاطر کرونا

تمدید گارانتی تلفن همراه های نوکیا به خاطر کرونا

تا قبل از این بانک‌ها , اپراتورهای موبایل و غیره از تمدید خودکار بعضی سرویس ها مبلغی خویش به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داده بودند و کمپانی HMD Global هم که گوشی‌های دارنده مارک نوکیا را ایجاد می نماید , دست به مبادرت مشابهی زده و گارانتی همه گوشی‌هایی که پیاله تعدادی هفته آتی منقضی میشوند را به صورت خودکار تمدید نموده است . با این مبادرت اشخاص ناچار نیستند برای تمدید گارانتی گوشی‌های خویش از خانه بیرون شوند و خویش را در...

تمدید گارانتی تلفن همراه های نوکیا به خاطر کرونا

تمدید گارانتی تلفن همراه های نوکیا به خاطر کرونا

تا قبل از این بانک‌ها , اپراتورهای موبایل و غیره از تمدید خودکار بعضی سرویس ها مبلغی خویش به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داده بودند و کمپانی HMD Global هم که گوشی‌های دارنده مارک نوکیا را ایجاد می نماید , دست به مبادرت مشابهی زده و گارانتی همه گوشی‌هایی که پیاله تعدادی هفته آتی منقضی میشوند را به صورت خودکار تمدید نموده است . با این مبادرت اشخاص ناچار نیستند برای تمدید گارانتی گوشی‌های خویش از خانه بیرون شوند و خویش را در...